Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Tom
Teknikprogrammet
Forskningsområden
Organisation


 

Den bakomliggande idén med nedanstående programområden baseras på en ambition att utveckla en kompetens som grundar sig på en helhetssyn på den verksamhet som bedrivs inom ramen för teknisk infrastruktur. Präglad av ett företagsekonomiskt synsätt är logiken att verksamheters branschförutsättningar påverkar val av strategi. Val av strategi påverkar i sin tur val av organisation som i sin tur påverkar val av styrsystem. De fyra forskningsområdena är:

Strategi och branschstruktur inom tekniska försörjningssystem
Tekniska kontorens organisationsutveckling
Tekniska kontorens styrsystem och lärande
Kalkyler för tekniska försörjningssystem


Ovanstående forskningsområden är forskningsmässigt intressanta att arbeta inom då de har en hög praktisk och teoretisk relevans. De är också en spegling av forskningsmiljöns kompetens. Forskningsområdet ”Kalkyler för infrasystem” är det senaste forskningsområdet. Det finns två anledningar till detta. Närmast förklaras det av att principiella kalkylfrågor och kalkylers upplevda legitimitet väcker stort intresse både bland infrastrukturens olika aktörer och allmänheten och att miljön under en längre tid arbetat med kalkylfrågor. Teoretiskt betonas vidare allt oftare den starka relationen mellan val av kalkyler och val av strategi.
Lunds Universitet

 


 
www.subjekt.se