Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Tom
Teknikprogrammet
Forskningsområden
Organisation


 

Under hösten 1990 startade en diskussion om möjligheterna och intresset av att etablera en forskarmiljö för "Forskning och utveckling om de kommunala tekniska kontorens ekonomi, organisation och administration" vid Institutet för ekonomisk forskning, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Frågan väcktes av Byggforskningsrådet som tog kontakt med Svenska kommunförbundet och Va-forsk inom Vatten och avloppsverksföreningen för att testa intresset för ett samarbete. Kontakterna resulterade i att BFR, Kommunförbundet och Va-forsk beslutade att stödja utarbetandet av ett forskningsprogram. Till programarbetet kopplades en referensgrupp bestående av representanter från BFR, Kommunförbundet och Va-forsk samt representanter från kommunala tekniska förvaltningar. Referensgruppen ställde sig bakom den projektbeskrivning som togs fram under namnet "FoU om de kommunala tekniska kontorens ekonomi, organisation och administration". FoU-programmet kom att ledas av ekonomie doktor Lennart Hansson, Institutet för ekonomisk forskning vid Lunds universitet.

Med pågående samhällsförändringar i botten gjordes bedömningen att det fanns ett behov av att etablera en forskarmiljö "som har intresse, kapacitet och kompetens att löpande följa, utveckla och utvärdera de tekniska kontorens organisation, administration och ekonomi". Miljön skulle fungera både i en vetenskaplig roll som forskningsproducent och mötesplats för forskare och i en rådgivande roll som kunskapsbank och diskussionspart åt praktiker. Vid uppstarten betonades att det var en långsiktig satsning för att bygga upp en bärkraftig forskningsmiljö. Satsningen skulle därför löpa under tre år och innefatta s.k. basresurser. Med basresurser avsågs att miljön skulle tillföras forskningshandledar- och assistentkapacitet. Basresurserna skulle också täcka medel för resor, konferenser och andra kontaktskapande aktiviteter. Finansieringen fördelades mellan intressenterna (BFR, Svenska Kommunförbundet, VA-Forsk och Movium/SJFR). Finansiärerna representerades av en ramstyrgrupp som sammanträdde tre gånger årligen
Lunds Universitet

 


 
www.subjekt.se