Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Tom
Teknikprogrammet
Forskningsområden
Organisation


 

Ett forskningsprogram är betydelsefullt ur flera synpunkter. För det första anger forskningsprogrammet inriktningen på verksamheten genom att identifiera fyra olika forskningsområden. Programmet utgör därmed en övergripande ram för verksamheten. För det andra innebär en programsatsning en kontinuitet och styrka, både gentemot akademin och gentemot praktiken, genom att den samlar ett antal forskare kring gemensamma frågeställningar.

För att underlätta kontakterna mellan forskare och finansiärer/avnämare har finansiärerna inrättat en ramstyrgrupp. Denna har till uppgift att löpande följa forskningsarbetet och prioritera insatserna. Ramstyrgruppen träffas terminsvis för att planera och följa upp verksamheten.

I en ramstyrgrupp finns tre separata grupper inom ramen för forskningsprogrammet, forskare, finansiärer och ramstyrgrupp. Grupperna har olika roller.

Forskargruppens roll är att:

 • utveckla och sprida kunskap
 • arbeta fram förslag till forskningsprojekt, 
 • genomföra beslutade projekt,
 • avrapportera till ramstyrgruppen,
 • i samråd med annan part arbeta om projektrapport till annat format lämpligt för vidare publicering,
 • handleda doktorander,
 • svara upp till sektorns uttalade önskan om särskilda utrednings- eller andra insatser.

Ramstyrgruppens roll är att:

 • följa och besluta om projekt bland de projektförslag som forskargruppen arbetar fram,
 • utse separata styrgrupper som kan följa enskilda forskningsprojekt,
 • rekommendera finansiärerna vilka projektmanus som skall ges en bearbetad utgivning.

Finansiärernas roll är att:

 • finansiera forskargruppens arbete,
 • inspirera och stödja ramstyrgruppen
 • utifrån samråd med ramstyrgruppen sprida forskargruppens resultat till praktiker och andra intressenter.

En styrka i programmet hittills har varit den fleråriga satsningen som givit möjlighet att arbeta långsiktigt i flera avseenden. Det har bl.a. givit möjligheter att bygga stabila relationer med avnämare och utomstående intressenter i programmet. Inom universitetet är flerårighet en avgörande faktor då det av formella skäl krävs åtminstone två års garanterad finansiering för att bli antagen som doktorand.

Se även KEFU

Lunds Universitet

 


 
www.subjekt.se