Nordisk Energi Om Programmet Publikationer Forskare Finansiärer Kontakta Oss In English
Tom
Teknikprogrammet
Forskningsområden
Organisation


 

Organisationsförändringar är kanske den metod som under 1990-talet används flitigast i syfte att uppnå rationaliseringseffekter inom den offentliga sektorn. Flertalet av de studier som gjordes inom teknikprogrammets ram berörde också detta forskningsområde. Frågan hur tekniska förvaltningar skall organiseras har också givits många olika svar. Det vi ser framför oss är att frågan ånyo kommer att få en framskjuten position, dels med tanke på de framtida svårigheterna att försörja sektorn med önskvärd kompetens, dels p.g.a. av den finansiella utmaningen. Inom fem till tio år kommer t.ex. drygt en tredjedel av all personal i teknisk förvaltning att pensioneras. Utvidgas perspektivet ytterligare fem till tio år kommer nästan tre fjärdedelar av personalen att ha lämnat teknisk förvaltning p.g.a. åldersskäl (Levmo och Ramberg, 1999). Samtidigt med detta pekar statistik från de tekniska högskolorna på att antalet utexaminerade civilingenjörer, en viktig rekryteringsbas för sektorn, minskar samt att sektorn förefaller ha en låg attraktionskraft på nyutexaminerade ingenjörer. Bristen på ingenjörskompetens, sett såväl till olika utbildningsnivåer som volym, tillsammans med de dystra ekonomiska prognoserna kommer att påverka hur aktörerna inom den tekniska infrastrukturen kommer att organisera sig.

Sannolikt pekar detta på att färre människor kommer att arbeta inom teknisk infrastruktur. Sett i perspektivet av att framtida rationaliseringar kommer att ske från en betydligt svårare position kommer detta att tvinga fram nya organisatoriska lösningar. Sannolikt får vi t.ex. i större utsträckning än tidigare se hur olika aktörer går samman i olika drift- och managementbolag för att hantera sin kompetensförsörjning. Situationen kan ses som en utmaning för den offentliga serviceproduktionen att kollektivt behålla kompetens Public-private partnerships, PPP, både nationella och internationella, är ett exempel på en sannolik utvecklingsväg och därmed ett angeläget forskningsområde.
Lunds Universitet

 


 
www.subjekt.se